Najčítanejšie
 1. Aktuality a oznamy (78887639×)
 2. Kontakty (328635×)
 3. Starosta (254656×)
 4. Samospráva (242022×)
 5. Obec (239844×)
 6. Obecný úrad (236359×)
 7. Podlimitné zákazky (221405×)
 8. Zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona 25/2006 Z.z. (213103×)
 9. Nadlimitné zákazky (211380×)
 10. Profil verejného obstarávateľa (189528×)

Kalendár
  «   September   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1. Geografické údaje

Obec Veľké Borové leží v Podtatranskej brázde na severnom svahu Chočských vrchov v doline Borovianky, ktorá vyhĺbila na mäkkých bridliciach širšiu dolinu a preteká cez dolomitové a vápencové Chočské vrchy. Nadmorská výška v strede obce je 828 m n. m., v chotári 760 – 1373 m n. m.

Kopaničiarska obec vznikla v 16. storočí usadením goralského obyvateľstva z Hornej Oravy. Doložená je z roku 1969 ako Borovo, z roku 1808 ako Welké Borowé, maďarsky Nagyborovce, Nagyborovo. Patrila rodine Joobovcov. V roku 1715 mala so Sviniarskou 15 daňovníkov, v roku 1784 mala 64 domov a 461 obyvateľov, v roku 1828 mala 112 domov a 597 obyvateľov. Zaoberali sa chovom oviec, skromným poľnohospodárstvom, od 18. storočia podomovým sklenárstvom. Za I. ČSR chodili po celej republike, Poľsku, Juhoslávii a Maďarsku ako sklári, riečičiari a sitári. V súčasnosti pracujú v rozličných podnikoch po celej republike. Pôdu obrábali súkromní hospodáriaci roľníci.

Susedné mestá a obce: Malé Borové, Huty, Kvačany
Celková rozloha obce: 1099 km2
Nadmorská výška: 835 m. n. m.

2. Demografické údaje

Počet obyvateľov: 40 obyvateľov (3,64 obyvateľa / km2)

3. Symboly obce

erb obce Veľké Borové Blazón erbu:
Zo spodného okraja strieborného štítu vyrastajúca zelená borovica v tvare trojzubca, sprevádzaná v strede po bokoch kmeňa dvoma červenými striebrostredými bezkališnými ružami; k jej vrcholu z oboch strán prilietajúce čierne vtáky.

Komentár: Prírodný a hovoriaci motív, podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1785.

4. História obce

Kopaničiarska obec vznikla v 16. storočí usadením goralského obyvateľstva z Hornej Oravy. Najstarší písomný doklad o obci Veľké Borové pochádza z roku 1646. Doložená je ako Borovo, z roku 1808 ako Welké Borowé, maďarsky Nagyborovce, Nagyborovo. Patrila rodine Joobovcov. V roku 1715 mala so Sviniarskou 15 daňovníkov, v roku 1784 mala 64 domov a 461 obyvateľov, v roku 1828 mala 112 domov a 597 obyvateľov. Zaoberali sa chovom oviec, skromným poľnohospodárstvom, od 18. storočia podomovým sklenárstvom. Za I. ČSR chodili po celej republike, Poľsku, Juhoslávii a Maďarsku ako sklári, riečičiari a sitári. V súčasnosti pracujú v rozličných podnikoch po celej republike. Pôdu obrábali súkromní hospodáriaci roľníci.

Joobova Ráztoka – osada doložená v 18. storočí. Parila Joobovcom. V roku 1828 mala už len 1 dom a 6 obyvateľov.

5. Pamiatky

Kostol rímskokatolícky barokový zo začiatku 18. storočia, rozšírený v roku 1908.

6. Významné osobnosti obce

Jozef Smutniak – rezbár

7. Výchova a vzdelávanie

Výchovu a vzdelávanie detí z obce Veľké Borové zabezpečujú školy a centrá voľného času v okolitých obciach nakoľko obec nemá vlastnú školu, škôlku, centrum voľného času.

8. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytuje:
Poliklinika v Liptovskom Mikuláši a v Námestove
Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa v nasledujúcich rokoch meniť nebude.

9. Sociálne zabezpečenie

V obci sa nenachádza zariadenie sociálnych služieb. V prípade potreby sociálneho zabezpečenia pre obyvateľov našej obce sú vybudované zariadenia tohto druhu v spádovej oblasti Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín.

10. Kultúra

V súčasnosti nie je v obci vybudované žiadne spoločenské a kultúrne zariadenie. Pre našich obyvateľov sa najbližšie zariadenie tohto druhu nachádza v Liptovskom Mikuláši.

11. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
Predajňa potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Penzión Borovec ***

Najvýznamnejší priemysel v obci:
V obci nie je rozvinuté žiadne odvetvie priemyslu.

12. Základné orgány obce:

 1. Obecné zastupiteľstvo
 2. Starosta obce

Predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnopráv­nych vzťahoch zamestnancov obce, v administratív­noprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Veľké Borové zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi Veľké Borové. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Borovom má 2 poslancov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Veľké Borové a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať počet a v akej výške môže zmeny v rozpočte vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života obce,
 4. určovať náležitosti dane a poplatku poľa osobitných predpisov a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 5. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 6. uznášať sa na nariadeniach obce,
 7. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 8. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach,
 9. zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 10. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 11. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 12. ustanoviť erb, vlajku obce, pečať obce,
 13. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.

Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

13. Financovanie obce:

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na území obce.

Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy účtovania pre obce upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007–31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007–31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy príspevkovej alebo rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu.

Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.

Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

« späť

aktualizácia: 03.10.2022 | počet zobrazení: 239844

Počet návštev od 09.05.2012: 1503140
Počet návštev dnes: 785