Najčítanejšie
 1. Aktuality a oznamy (78888674×)
 2. Kontakty (328637×)
 3. Starosta (254660×)
 4. Samospráva (242027×)
 5. Obec (239848×)
 6. Obecný úrad (236362×)
 7. Podlimitné zákazky (221406×)
 8. Zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona 25/2006 Z.z. (213105×)
 9. Nadlimitné zákazky (211380×)
 10. Profil verejného obstarávateľa (189531×)

Kalendár
  «   August   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

« späť
Slovenská verzia » Aktuality a oznamy » Referendum 2023

Referendum 2023

Na prevzatie:

 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie

Na základe Rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 zo dňa 04.11.2022, týmto Obec Veľké Borové oznamuje e-mailovú adresu na doručenie:

 • Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 • Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
 • Žiadosti o voľbu poštou

velkeborove@bsk.sk

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Na základe Rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 zo dňa 04.11.2022, starosta obce Veľké Borové Kamil Jančura

 • Utvára pre referendum: 1 volebný okrsok
 • Určuje volebnú miestnosť pre utvorený volebný okrsok: Kultúrny dom Veľké Borové.

 

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania referenda

Referendum sa koná v sobotu 21.01.2023 od 7:00 do 22:00 hod.

II
Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

IV
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne,

  najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce.
  Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 • v listinnej forme tak,

  aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.01.2023),

 • elektronicky (e-mailom) tak,

  aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.01.2023).
  Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
  Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

  možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20.01.2023).

  Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

V
Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:

 • písomne (v listinnej forme) tak,

  aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.12.2022)
  Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 • **elektronicky* (e-mailom) tak,

  aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 02.12.2022).
  Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu – orientačné číslo, obec, PSČ, štát), naktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovací lístok,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20.01.2023).

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?….

« späť

aktualizácia: 15.11.2022 | počet zobrazení: 7843

Počet návštev od 09.05.2012: 1503153
Počet návštev dnes: 798